Rola planu gospodarki niskoemisyjnej w tworzeniu nowej gospodarki

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia gospodarki całego państwa (więcejhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Makroekonomia). Nadrzędnym celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest przede wszystkim określenie wizji rozwoju gminy, bądź też kilku gmin w przekształceniu gospodarki wysokoemisyjnej w gospodarkę niskoemisyjną.

Nadrzędnym celem wszystkich planów gospodarek niskoemisyjnych jest przede wszystkim ograniczenie emisji. Z tego też względu,  plan gospodarki niskoemisyjnej musi być jasno i mierzalnie zdefiniowany, zarówno w postaci względnej jak też i bezwzględnej.

Poza tym, dokument ten ma również określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone wcześniej cele. Sporządzając więc plan gospodarki niskoemisyjnej, należy opisać wszelkie działania planowane, zarówno te inwestycyjne, jak i nieinwestycyjnie, a także sposób ich finansowania wraz z podaniem metody monitoringu realizacji tego planu w kolejnych latach co najmniej na czas 2014-2020, z opcją wydłużenia tej perspektywy czasowej.

Cele strategiczne i szczegółowe

Kluczowym elementem planu gospodarki niskoemisyjnej jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, na podstawie których możliwe jest realizowanie określonej wizji gminy, lub też kilku zrzeszonych ze sobą gmin. Cele te powinny być ściśle określone a także ambitne, realne do wykonania i określone w konkretnych ramach czasowych.

Comments are closed.