Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma w założeniach i głównych celach spełnienie przedsięwzięć związanych z:

 • poprawą jakości powietrza,
 • spełnienie wymogów Pakietu Klimatyczno – Energetycznego 2020.

Założenia planów gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma w założeniach i głównych celach spełnienie przedsięwzięć związanych z poprawą jakości powietrzaZałożenia planów gospodarki niskoenergetycznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest zasadniczo:

 • wskazanie obszarów odpowiednich działań,
 • wskazanie podmiotów,
 • wskazanie działań,
 • zadbanie o spójność z założeniami innych planów.

Podstawowe wymagania stawiane planom gospodarki niskoemisyjnej

W planie gospodarki niskoemisyjnej zawarte muszą zostać zawarte:

 • wskazania zadań inwestycyjnych, takich jak przykładowo transport, budynki, instalacje, gospodarka odpadami, produkcja energii;
 • wskazania zadań nie inwestycyjnych,
 • mierniki osiągnięcia założonych celów,
 • plan wdrażania i monitorowania działań,
 • opis źródeł finansowania,
 • informacje świadczące o odniesieniu do OOŚ.

Comments are closed.